Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013Code HTML:
<embed height="250" width="600" flashvars="bannerWidth=600&bannerHeight=250&bannerSID=http://img3.tbcdn.cn/tfscom/T1b4dkXzVcXXXgzXjX.xml&bannerXML=&bannerLink=http%3A%2F%2F&dataSource=&bid=34771362&appSource=default" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" quality="high" name="34771362" id="34771362" style="" src="http://img.uu1001.cn/bcv3.swf?v=20121219" type="application/x-shockwave-flash"/></embed>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô
comment mà không cần dùng thẻ
T.d: http://hinhdongso1.wap.sh/hinhdong10/thucvat/hoavatinhyeu/Hinhnenso1.com-hinh-dong-.111.gif